Press Releases.


2022-11-22

Delårsrapport 3

Då färdigställandet av Q3-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Partytajm International beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 25 november 2022.

View article

2022-11-22

Kommuniké extra bolagsstämma i Partytajm International AB (publ)

Idag, 22 november 2022, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Nordic Growth Market NGM och bolagets webbplats, www.ir.partytajm.se

View article

2022-11-17

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för oktober 2022

Arbetet fortgår här på Partytajm och i oktober uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.0 MSEK (ca. 1.1 MSEK oktober 2021).

View article

2022-11-02

Kallelse till extra bolagsstämma i Partytajm International AB (publ)

Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 november 2022 kl. 11:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

View article

2022-11-02

Partytajm International slutför och ingår avtal att förvärva W&IT Solutions AB

Partytajm International (“Partytajm”) slutför och ingår avtal om förvärv av 100% av aktierna i W&IT Solutions AB (“W&IT”) i linje med tidigare kommunikation, se pressmeddelande kommunicerat 2022-10-30

View article

2022-10-30

Partytajm International avser att förvärva W&IT Solutions AB samt initierar sonderingsprocess avseende förstärkning av Partytajms kapitalstruktur

Partytajm International har idag beslutat och avser ingå villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i W&IT Solutions AB (“W&IT”). Köpeskillingen uppgår till 3.0 MSEK och erläggs till fullo i form av 2 500 000 aktier i Partytajm International till ett pris om 1.2 SEK per aktie.

View article

2022-10-19

Partytajm uppdaterar och lämnar strategisk lägesrapport, oktober 2022

Styrelsen fortsätter sitt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling samtidigt som utveckling av bolagets verksamhet pågår och total strategisk översyn kontinuerligt genomförs.

View article

2022-10-17

VD-uppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för september 2022

Arbetet fortgår här på Partytajm och i september uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.1 MSEK (ca. 1.2 MSEK september 2021).

View article

2022-09-15

Redovisning av preliminär omsättning för augusti 2022

Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi ser med stor entusiasm fram emot den stundande hösten. I augusti uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.4 MSEK (ca. 1.1 MSEK augusti 2021).

View article

2022-08-26

Delårsrapport 2 2022

Årets andra kvartal är nu avklarat och vi har fortsatt med det hårda arbetet som påbörjades under året. Fokus har legat på att se över alla bolagets rutiner och processer för att effektivisera hur vi utför vårt dagliga arbete.

View article

2022-08-18

Redovisning av preliminär omsättning för juli 2022

Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi ser nu med stor entusiasm fram emot en fullspäckad höst. I juli uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.0 MSEK (ca. 0.8 MSEK juli 2021)

View article

2022-08-15

VD-uppdatering

Under sommaren har det hårda arbetet på Partytajm fortsatt i högt tempo. Stort fokus har lagts på effektivisering av processer och rutiner samt inköp för att vara fullt rustade till hösten som historiskt är en av bolagets mer intensiva perioder.

View article

2022-07-08

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för juni 2022

Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi går in i sommarmånaderna med stor entusiasm.

View article

2022-07-08

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemissionen som beslutades av årsstämman den 15 juni 2022 är nu registrerad hos Bolagsverket.

View article

2022-06-15

Kommuniké årsstämma i Partytajm International AB (publ)

Vid årsstämma den 15 juni 2022 i Partytajm International AB fattades följande beslut:

View article

2022-06-15

Beslut om kvittningsemission

Stämman i Partytajm International (“Partytajm”) har idag beslutat om en riktad kvittningsemission.

View article

2022-06-15

VD-uppdatering

Det har nu gått ca. 2 månader sedan jag tillträdde som VD för Partytajm och jag vill ta tillfället i akt att ge er en uppdatering.

View article

2022-06-08

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för maj 2022

Det är med högt tempo arbetet på Partytajm fortgår och det är med glädje vi kan se att det hårda arbetet ger resultat. I maj uppnådde vi en preliminär omsättning om drygt 2 MSEK vilket är den högsta omsättningen för en enskild månad i företagets historia.

View article

2022-05-25

Årsstämma - Aktieägares förslag till beslutspunkt 11

Bolaget har från aktieägare mottagit förslag till beslutspunkt 11 (kvittningsemission) i kallelse som publicerades tisdagen den 17 maj 2022. Aktieägares förslag till beslutspunkt 11 enligt nedan:

View article

2022-05-20

Komplettering avseende delårsrapport 1

Med hänvisning till delårsrapport 1 som publicerades den 20 maj 2022 görs en komplettering med kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital.

View article

2022-05-20

Delårsrapport 1 2022

Nu har vi avklarat årets första kvartal under vilket vi har fortsatt på den inslagna banan. Under perioden vi fortsatt fokuserat på den interna utvecklingen av bolaget som ska fortsätta ge långsiktig effekt framgent.

View article

2022-05-17

Kallelse till årsstämma i Partytajm International AB (publ)

Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2022 kl. 11:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

View article

2022-04-27

Partytajm International AB senarelägger årsstämman till den 15 juni 2022

Styrelsen för Partytajm International AB (publ) har av administrativa skäl beslutat att ändra datum för årsstämman till den 15 juni 2022. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 31 maj 2022.

View article

2022-04-21

Alexander Winqvist utses till ny koncern-VD för Partytajm International AB

Alexander Winqvist tillträder som ny VD för Partytajm international AB. Alexander kommer att ta över och fortsätta utvecklingen av Partytajm i den riktning som tidigare VD Mathias Palmqvist påbörjat.

View article

2022-04-12

Publicering av fullständig årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2021

View article

2022-04-12

Publicering av årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 på Bolagets hemsida, https://ir.partytajm.se/financial-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

View article

2022-03-10

Partytajm lanserar www.ballonger.se

Som led i utvecklingen av Partytajm har bolaget idag lanserat ballonger.se.

View article

2022-02-25

Bokslutskommunniké 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport fyra som finns tillgängligt som bifogat i detta pressmeddelande eller på deras hemsida.

View article

2022-02-02

Partytajm förnyar licensavtal avseende utveckling av kalasartiklar för bland annat Pippi Långstrump, etc.

Partytajm förnyar licensavtal avseende utveckling av kalasartiklar för bland annat Pippi Långstrump, etc.

View article

2022-01-04

Partytajm International AB utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie

Likviditetsgarantin påbörjas den 4 januari 2022.

View article

2021-12-29

Ingen insiderinformation i Partytajm som förklarar dagens kursuppgång

Ingen insiderinformation i Partytajm som förklarar dagens kursuppgång

View article

2021-11-30

Delårsrapport tre 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport tre som finns tillgängligt som bifogat i detta pressmeddelande eller på deras hemsida.

View article

2021-11-03

Partytajm offentliggör bolagsbeskrivning inför notering

Partytajm International AB (publ) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen på NGM Nordic SME.

View article

2021-11-01

Partytajm noteras på NGM Nordic SME den 10 november 2021

Partytajm International AB (publ) har tidigare i år lämnat in en förfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Ansökan är nu villkorat godkänd och första dag för handel beräknas till 10 november 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet PARTY och ISIN-kod: SE0013409273.

View article